با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون

« برای تحریض ؛ مفهوم و فراهم آوردن بستر لازمه »

اعضاء مجموعه ها گاهی نسبت به پیمودن مسیر درست به سمت اهداف صحیح ، دچار تزلزل ، ناپایداری ، بی اعتنایی و یا سفتیو مخالفت میشن و اینجا دو نوع مواجه میشه داشت ؛ جبر و اجبار و تحمیل و یا تحریضو تشویقو ترغیب . جبر که قطعاً مقبول و شایسته نیست و اما در رابطه با تحریضو برانگیختن که نسبت به موضوعی ، به عنوان مثال ایجاد کسبوکارو تولید ، فعالیت های علمیو فرهنگی و به جهت بسیاری مقاصدِ دیگه می‌تونه ایجاد بشه تا اعضاء به اون گرایش و علاقه پیدا کنند و موجبِ افزایش انگیزه و انرژی هم میشه به « مفهومو تعریف و فراهم داشتن بستر و ایجادِ شرایطِ مطلوب داره » . باید توجه داشته باشیم که از نافذ و قدرتمندین روش های تاثیرگذاری روی دیگران همین تحریضو تشویقه . در نظر بگیریم شخصی به کار کردن و یا تحصیل علاقه نداره و یا مجموعه رو مناسبِ فعالیت نمیدونه و باور داره اینجا تحصیل و کار ارزش نداره ، ما وقتی برای این شخص تعریف کنیم که با کار کردن می‌تونه به چه ثمراتی برسه ، تحصیل و آموزش در اون راستا چقدر مهمه ، بهش نشون بدیم که از پی یک روز یا یک هفته فعالیت به چه حدود از خواست‌ها و آرزوهاش میرسه و بتونیم اوضاع و شرایطِ محیط و مجموعه رو به شکلی تغییر بدیم که موردِ پسندِ اون شخص باشه ، بسیار بعیده که اینها موثر نباشه . بنابراین از پی تلاش های ما تاثیر گذاری توأمِ با یکپارچگی و انضمام برای اعضاء و تمام مجموعه ایجاد و حاصل میشه .