با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

فسادِ شخص تو مجموعه موجب شیوع ، اجبار و تحمیل موجب ویرانی 

وقتی یک تعدادی از اعضاء و قشرها تحت فشار باشن ، بستر برای فعالیت و پیشرفتشون فراهم نباشه ، نمیشه مطمئن بود که جملگی میتونن نسبت به انواع فسادها مقاومت کننو از دچار شدن بهش ایمن باشن و آلوده شدنِ یک شخص می‌تونه آلوده کردنِ دیگران رو هم بدنبال داشته باشه و از افزایشِ شمارِ مبتلایانه که فساد هایی به انواع گوناگون و گسترده و عمیق‌تر ایجاد میشه ! (( لازم به ذکره که آزادیِ توأم با محبوبیت و زیبایی به معنیِ فساد نیست و نباید موجب سوء بشه )) .

نباید فراموش کنیم که اگر فساد منجر سختی برای مجموعه باشه ، مواجه های ناصحیح که اغلب با اجبار و تحمیل همراهه ، سختیِ ایجاد شده برای مجموعه رو به ویرانیِ بسیار بسیار عمیق مبدل می‌کنه بنابراین مواجه ی صحیح ؛ به عنوان مثال تو زمینه های اقتصادی و فرهنگی که موجب امنیت و آسایش و آزادیو رفاه برای مجموعست ، تحصیل و آموزش ، کار و فعالیت و ایجاد اهداف بزرگه که می‌تونه مایه ی جاری شدن تو مسیر صحیح برای اعصاء باشه پس مواجه ی صحیح می‌تونه فراهم داشتن این بستر باشه و متأسفانه قهر و جداییِ عموم از هم ، اعتماد و باور و اتحاد نداشتن ثمره ای کاملاً برعکس داره

.