با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون

تندرو بودن به نوعِ سلیقه و عقیده نیست !

نباید فراموش کنیم که میشه مسیر رو به سمت هدف و مقصدی درست پیشرفت رفت ولی تندرو بود ! و در حقیقت اینطوریه صحیح بودنِ مسیر و درست بودن هدف ، همه زیرِ سوال میره ! بنابراین همون‌طور که تألل می‌تونه موجب مشکل بشه ، تندرَوی و عجله هم می‌تونه مشکل ساز باشه !