با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

بی اخلاقی جنسی با جرمِ مرتبط با مواد مخدر دو موضوع متفاوت است !

بی اخلاقی جنسی ، بد عهدی در این باره و هر موضوعی که به موارد جنسی و جِماع مرتبط باشد را « تا مادامی که به خوده شخص مرتبط باشد و موجب اذیت و ناراحتی برای دیگران نگردد » از لحاظِ قانونی و شرعی نمیتوان به عنوان جُرم شناخت هرچند از لحاظ معرفتی و عُرفی خطاهایی بی مانند محسوب گردد ولیکن این مقوله با جُرم هایی مرتبط با مواد مخدر که از لحاظ قانونی و عُرفی خلاف و خطا محسوب میگردد ، قابل مقایسه نیست و نمی‌بایست یکسانش دانست .