1. همه انسانها به حدودی حکیمو فیلسوفن ، چون میفهمن ولی ضعف چیه ؟
 2. شرح کوتاه توجه به مناسباته ، بیان ساده هنره ، عمیقنگری اصله !
 3. رهبری ، بیان و تاثیر گذاری مثلِ داوری سخته ، داوری از جنگ و جان دادن سخت تره !
 4. جایگاه رهبران و صاحب جایگاه ها مثل عموم نیست ، شکایت و مطالبه مختص... داشتن کار جایگاه ها
 5. خلقت بشر به سببِ خوبی است ، به سختی نباید عادت داشت
 6. با دفاعو حساسیتِ نادرست از عزیزان نسبت به ایشان و دیگران ناعدالتی نکنیم
 7. از بزرگترین مشکلات بشر سوءتفاهمه
 8. جلوه ی ناعدالتی بر مجموع های بزرگ ، به واسطه ی مجموعه های بزرگتر محو و معکوس میشه
 9. گذر از بُت عنکبوتی ، عقاید منقضی
 10. مردم تو مجموعه های توسعه نیافته معتقدند که امکان رشد و موقعیت نیست !
 11. اگر می‌دونستی چقدر برتریو کی هستی احتمالاً بسیار اندوهگین میشدی
 12. فرزندان به هدایت و کمک احتیاج دارن ولی اغلب با رها شدن یا تنبیه مواجه میشن
 13. یادآور شدن به جرم های انجام شده در طول تاریخ چه تاثیری داره ؟
 14. تغییر عقاید و هراس از پیروی در زندگانی و پیروی بر مبنای شناخت
 15. وقایع متشابه در طبیعت شانس برتریمان را از بین نمی‌برد
 16. ذهن مثل خمیر بازیه و وجودی که تابعِ ذهنه !
 17. به جهت برتری و ثروتمند شدن خست پایین‌ترین طریقست
 18. نا امیدی و نا باوری در شرایط سخت تیر خلاصه که به شکست بزرگ منتهی میشه !
 19. فوت عزیزان بسیار تلخه و تنها تسکین فکر به اینه که به آرامش میرسن
 20. عشق , منطق ; تعقل ، سلطان سلیمان و ملکه ی سبا
 21. بالارفتن ارزش پول و گره و رکود
 22. انتقال و انتشار دانایی های ارزشمندمون بسیار مهم و لازمه به زبان مدرن و مناسب تعریف بشه !
 23. برای هجوم در برابر هجوم همیشه فرصت هست ولی برای تقویت نه !
 24. برنامه ریزی و تسلط برای توقفِ صحیح فعالیتهامون !
 25. رسانه های بدون حضور متخصصین مثلِ شهریه که خدا رهاشون کرده
 26. رجوع کنندگان به رسانه ها میتونن با متخصصینی که نزدشون ناشناسند در ارتباط باشند
 27. تفاوت پاسداری مملکتی و خانوادگی و جایگاه و اهمیت های هرکدام
 28. نزاع بین یکتاپرستان و ندانم‌گرایان و توصیه ی مشترک به جهت مطالعه ی کتب الاهی
 29. در حال یادگیری ، ثروتمند و قویو مستقل شدن هستیم !
 30. ضعف کار گروهی و دلایل نهانِ عدمِ تمایل