با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

برنامه ریزی و تسلط برای توقف صحیح فعالیتهامون !

ما انسانها اغلب نسبت به اهدافی تحریضو تشویق میشیم ، در راستاش شروع به حرکت میکنیم و خیلی مواقع هست که آنچنان به اون هدف علاقه مند میشیم که دائماً و به حدودی بیش از حد مناسب بهش میپردازیمو این موضوع خیلی مواقع مشکلاتی بزرگ بوجود میاره و از رسیدن به اون هدف بازمیمونیم و لازمه نسبت به فعالیتمون برنامه ریزی و تسلط داشته باشیم تا هر زمانی که خواستیم به راحتی وقفه داشته باشیم و البته که برنامه ریزی برای انجام فعالیت موجبِ تسلطِ بیشتر ما در رابطه با انجامِ صحیح فعالیتمون میشه .