با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

طریق ها و روش هایی در اوضاع عادی مفید است ولی در اوضاعی بسیار برآشفته نه 

بسیاری از طریق ها در اوضاعی عادی مناسب و مایه ی ثبات است ولی چونانکه هرج و مرجِ و بی نظمی افزایش یابد و آشفتگیهایی فراوان باشد دیگر بی اثر میشود . به عنوان مثال یک روستا را در نظر داشته باشیم که چون مشکلاتی برایش ایجاد گردد به واسطه ی ریش‌سفیدان حل و فصل میشود و یا زمانی که مهاجمان قصد دزدی از این روستا را داشته باشند ، چندین دلاور با امکاناتی ساده به جهت دفاع از اهالی آن مجموعه کافی هستند و چونانکه بیماری هایی ساده شیوع میابد ، حکیمان محلی به سببِ درمان بیماری ها کفایت میکنند ولی اگر جنگی در گیرد که آن روستا هم مورد هجومش باشد و یا بیماری هایی همچون طاعون پدید آید نه فقط مواجه هایی به شیوه هایی پیشین پاسخگو نیست بلکه محتمل است وجه ی مشکلساز بودن بر آن غالب گردد و بسیاری هر دخول کننده به منظورِ رفع مشکل را به عنوان عامل ایجادِ خوده مشکل ببینند و متأسفانه گاهی اوضاع برای آن مجموعه که در اوضاعی عادی هم با مشکلاتی گوناگون دست و پنجه نرم می‌کند به مراتب سختر از دیگر مجموعه ها میشود و به عنوان مثال بیماری همه گیری که در سالهای گذشته پدید آمد و دارو ها و روش هایِ درمانی گذشته به سببِ درمانش کافی نبود و یا زمانی که شاکله و بنیان اتحاد و همکاری هایی متداول بر اساس طریق های مرسومه پیشین میان مردمان مجموعه ای از بین میرود ، همانند دستگاهی است از چندین چرخ دنده تشکیل شده و این چرخ دهنده ها از جای خود خارج میشوند ، اینان همه مثال هایی است که به اهمیت ایجاد نظم که بنده اهمیت وجود رسانه های ارتباطی به طریقه ی مذکور را در این راستا بسیار بسیار مهم و لازم میدانم یادآور میگردد تا بسیاری تداولات و جریاناتِ دیگر که بر مبنای طریق هایی گوناگون که همانند همان چرخدنده های در گردشِ یک دستگاه است هم بی اثر و حتی به دلیل بی نظمی مایه ی ویرانی های دیگر نگردد و اما مادامی که این رسانه ها مهیا نیست نباید به جهت اصلاح و رفع مشکلات منفعل بود هرچند که در طول مسیر بر بسیاری مواجه ها نگریسته می‌شود و متوجه میشویم همانند فعالیت مُخربِ چرخده هایی است که در اوضاع عادی اینچونین نبوده و هرچند در بسیاری اندازه گیری ها این نتیجه بدست می آید که لازمه ی حل و فصلِ این اختلالاتی که به مرور مایه ی ویرانی عظیم مجموعه میگردد به واسطه ی راه‌اندازی و بهره‌مندی از امکانات رسانه های ارتباطی به طریقه ی مذکور که متشابهی ندارد رفع میگردد و مثال این مثال طوفان هایی است که به واسطه ی طبیعت و موجودات ایجاد میگردد و حتی به اعماقِ دریاها و بلندترین نقاط کوه ها می‌رسد و همینطور ساختِ کشتی هایی که بنده آنرا شعبات رسانه های ارتباطی به طریقه مذکور و تلاش در راستایِ ساخته شدنش را مواجه هایی بر مبنای اصولی صحیح که به واسطه ی شناخت هایی گوناگون محقق میدانمش ناجیِ بر خویشتن و دیگر موجودات میگردد پس یادآور است که به حدودی مهیا میگردد که عضو ها در صدد برجای آوردن آن باشند و اینان هرگز نمی‌بایست بارِ مواخذه و سرزنشو نکوهش را یادآور باشد بلکه به جهت تدبیر و عاقبت نگریست .