با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

نگران از دست دادن فرصتها نباید بود چراکه در لحظه بیتابیست و پس از نرسیدن بالاخره تسکین است 

ما نمی‌تونیم بریم تو بَدو تاریخ ، یکایکِ اوضاع مهم رو بررسی و کاوش کنیم و ببینیم در کدام زمان ، کدام ملت فرصتِ کدام موفقیت را داشته و به آن نرسیده ، بنابراین اگر تو زندگی فرصتی داشته باشیم « فقط در اون لحظلست که چون آینده و نتیجه رو عمیقاً درک می‌کنیم ، برامون از دست دادنش خیلی سخته » و بعد از اینکه مدتی بگذره به اوضاعی که دارای برتری نیست عادت میکنیم و لازمه یادآور بشم که منظور موردی خاص نیست و « البته که این نباید مایه ی رهایی بشه ، هرگز ، بلکه این به جهت آرامش در طول پیمودنه مسیره که قطعاً مایه ی تثبیتِ موفقیت می‌تونه تلقی بشه » .