با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

از مهمترین خواص خلق تمدن نوین رسانه های ارتباطی مرتبط با کلام است

یکی از مهمترین مواردی که حین سخنوری موثره بیانِ صحیحه و همون‌طور که برای ساخت یک دستگاه به ابزار نیازه تا دقیق ساخته بشه برای بیان صحیح نیز به مواردی که از جمله مهمترینهاش واژگان و جمله بندی های صحیح و واحد هستند تا مفهومِ استنباط شده ی درونی به صحت و کمال ابلاغ گردد ولی گاهی تمامی این موارد مهیاست و مبلغ به عنوان نویسنده ، رهبر ، طراح و در مسند های دیگر از امکان ابلاغ صحیح برخوردار است اما امکان ارتباط مستقیم با مخاطبین را ندارد و یا پاسخ و نظر ایشان را نمی‌تواند دریافت کند ، گوناگونی و وسعت محیط هایی که در آن بستر ، امکان مباحثاتی مختص باشد محدود است و از ساده ترین مثال ها این بوده که در محدوده ای از شهر ، پرشمار شهروندان و عمومیت با متخصصین ، صاحبان ایده ها و راه حل های گوناگون یا ارتباطی ندارد و یا بسیار بسیار اندک است که باز هم به همان بسترِ محدود بازمیگردد و نه فقط بسیاری از این ارجاعات بی ثمر و جای خود باقی میماند بلکه پرشمار از ارجاعیات به جهتِ تغییر محتوا و مفهوم ، در بیان به حدودی متحول میگردد که نسبت به آن بی توجهی و یا با مخالفت مواجه میشود . بنابراین راه‌اندازی رسانه های ارتباطی به طریقه ی مذکور ثمراتی را در پی دارد که بنده به جهت بیان وسعتِ دربرگیرندگیِ آن ناتوانم و اما فرض را بر این میگذاریم که جمیعتی متوجه میگردد چونانکه سه رکنِ اساسی به جهت رفاه و آسایشی ماندگار و مستحکم برای آن جمیعیت در ارجحیت باشد ، یکی از آنها مرتبط با راه‌اندازی رسانه های ارتباطی به طریقه ی مذکور است ، پس از آن میبایست بسیار یادآور بودو تأکید داشت که هرچند رسیدن به هدفِ راه‌اندازی رسانه ها خود مایه راهگشایی و حل و فصل و رفع بسیاری گره ها و مشکلات است ولیکن تحققش به بسیاری راهبردها ، برنامه ریزی ها ، طریق ها و بسیاری موارد وابسته و مرتبط است که « برای هریک از جوانبِ موافق ، شرایط و اوضاعی متفاوت است » و بخصوص اینکه موافقت و همراهیِ چندین جانبِ گوناگون لازمه ی موفقیت و رسیدن به هدف راه‌اندازی رسانه های ارتباطی به طریقه مذکور و به شکل مطلوب باشد ، مواردی در این راستا بسیار مهم است از جمله راهبرهایی که جوانب گوناگون را با یکدیگر متحد و سیال میگرداند و پیشرفت بر مبنایِ این راهبردها لازم به رعایت پرشمار مواردی دارد که مهمترینِ این موارد عدمِ دشمن نگاشتن به جهت نگاه بر هر سوی در این باب و محفل است چراکه مبنای شکل گیریِ این تمدن تحریض و دفاع از هر جریان تشکیل شده است که مبنی بر راهبردهای ذکر شده به سویِ هدفِ ارجح راه‌اندازی رسانه های ارتباطی به طریقه ی مذکور جاریست و سپس انتظاراتِ وسیع به جهت رفع مشکلات و گره های عظیم را برآورده می‌گرداند . 

بنده این ادعا را هرگز ندارم که تمام راهبردها را یادآور شده ام ، حتی به حدودِ خودم نیز ولیکن کلیاتی به ساده ترین زبان مطرح گردیده و در تارنما ثبت گردیده که به جهتِ گام برداشتنِ فرد و یا جمیع مشتاق اگر به روشناییِ فجر گاهان نباشد ، به اندازه ی تابشِ نور خورشید است که از میانِ دریچه های سقفِ طلقین و تاریکِ خزینه ای است که بر نباتاتِ گسترانیده تا مبادا متوقف و یا رشدی ویرانگر از ریشه ، ساقه ، شاخه ها و ثمرات حاصل گردد و امیدمندم تا به اینجا مفید و پس از این نیز مفید و مبنی بر طریق عدالت که مایه ی استواریست گردد . 

بنابراین اینان همچون نوریست که نه به جهت صبر و نه به جهت عجله نه که هم به جهت صبر و هم عجل ، بلکه اینان به جهتِ تحریض و برانگیختنِ بر هدفی واحد و مشخص است که « راهبرهایی را به حدود کمال ارائه داشته » .