با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

خطرات همه گیریِ بیماریِ روانیِ طولانی و سخت

همیشه وقتی ابرهای تیره میان تو آسمون میشه متوجه شد که قراره بارون بباره هرچند اینکه از پِی اش توفان بپا بشه ، سیل بیاد ، رگبار باشه و یا بارشی معمولی ، به راحتی قابل تشخیص نیست ولیکن مشخصه که باید مأوا گُزید و بنده تا حدودی که توانستم سعی داشتم در مطالب بر راهبردها و موضوعاتی یادآور باشم تا مستقیماً نسبت به بیماریِ روانیِ طولانی ، سخت و در مواردی بسیار ، خطرناکتر به جهتِ متفرع و به گوناگونی پراکنده شدنش هم موجب پیشگیری و هم مقاوم گردید . در سطح عمومی و باب سیاست چون نگریسته شود بسیار وسیع است ، عدمِ اعتبار میان جریانات به جهتِ ایجاد و گشایش و سیال گردیدنِ بر سوی اهداف ، فقدان و یا فَرطِ آزادی ، انواع فشار های گوناگون بخصوص در زمینه های اقتصادی از جمله مواردِ مهم است و اما برای فرد بی آمیغ و صاف‌تر است که لازم به تأکید است راهبردهای مذکور یادآورهایی مهم محسوب میگردد از جمله سعود از مراحلِ زندگانی انفرادی به واسطه ی بلوغ ، کمال و استقلال .