با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت 

گاهی میبایست بخش رهبر و مدبر ذهنمون رو متوقف و متمرکز و معطوف نقاط تداعی شده باشیم

تمام ما انسانها در طول زندگی مواقعی بسیار رو صرفِ وصفِ آینده و برنامه ریزی برای رسیدن به اهدافی که از بین علایقمون برگزیدیم میکنیم و قطعاً این لازمه و هرچند در این حین به اندیشه محدود نباشیمو فعالیت هایی عملی مطابق با برناممونن هم داشته باشیم ، گاهی لازمه نسبت به نقاطی معطوف و متمرکز بشیم . فرض کنیم قصد ما راه‌اندازی یک مجموعه ی تجاریِ الکترونیکه که درونش محصولات گوناگونی خریدوفروش بشه و با چند دسته از محصولات شروع بکار میکنیم ، چندین بازاریاب در استخدام شرکت درمیانو برای اجناس مشتری پیدا میشه و دائماً بجای متمرکز شدن نسبت به گسترش شیوه های مدرن بازاریابی ، ارجحیتمون رو گسترش تنوع و دسته بندی محصولات قرار میدیم تا به هدف مهمی که مجموعه ای تجاریِ با تنوع محصولی در تمام زمینه هاست برسیم ، نتیجه میشه اینکه ما هرچند به سرعت به اون هدف برسیم ولی احتمال عیب و نقص و ضعف بسیار زیاده . بنابراین نسبت به اینکه به سمت اهداف صحیحمون پیش بریم هیچ شکی نیست ولی گاهی لازمه نسبت به نقاط عطو که مایه ی قدرتمندیِ مجموعه میشه متمرکز و معطوف باشیم تا نه فقط با قدرت پیش بریم بلکه عُیوب و نقص‌های گوناگون منجر به عدمِ موفقیتمون نباشه . این مثال در زمینه ی تجاری بود ولیکن در هر زمینه ای لازمه که بُن مایه های اصلیِ فعالیتمون به حدودِ کافی رشد کنه .