با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

تفاوت حجاب و محجوبیت و پوشش و حفاظت از هم نوعان - اهمیت پوشش در آسایش خویشتن ، فرهنگ‌سازی و ایجاد امنیت و دفاع در برابر نااهلان و آزادی 

بحثی در تفاوت محجوبیت که با پوشش نیست ، محجوبیت سرشتی درونیست که شامل پرشمار موارد میگردد و پوشش به تناسب مواردی گوناگون ، به عنوان مثال گرمی و یا سردی هوا ، انجام فعالیت های گوناگون تعیین میشود و اما به جهت دفاع در برابر نااهلان و ایجاد آزادی در باب پوشش چه بر ما توصیه میشود و تأمین کنندگان امنیت و ایشان که مسئولیت فرهنگ سازی دارند را چه مسئولیت ها و وظایفی است .

ابتدا به شخص خودمان رجوع میکنیم که هرچند ناعدلانه بنظر می‌رسد که بخاطر نااهلیِ دیگران خود را موظف به انجام اعمالی بدانیم ولی متأسفانه اوضاع غالب اینچونین است و مثال آن مثالِ دیاری است که مرزهای خود را مستحکم می‌گرداند و دارایی های خویش را مخفی میدارد تا در برابر هجوم ایمن باشد و آری اینان دردآور و اندوهبار است ولیکن با پوشش متناسب که بنده تشخیص و معرفی حدودِ مناسبِ آنرا به پژوهشگران و مجربین میسپارم میتوانیم خودمان را دربرابر مواردی که موجب ناراحتی میگردد حفظ کنیم و تفاوتی آنچونان ندارد که آقا و یا بانو باشیم البته به جهت نوعِ پوشش تفاوتی میان لباس های متناسبِ بانوان و آقایان است که باز هم شناسایی و معرفی آن به متخصصین در این حوزه مرتبط میشود ولی با نگاهی ساده هم میتوانیم به استباطات درونی صحیح برسیم .

تمام اینها به خویشتن مرتبط بود و اما امنیت به هر جهت در مجموعه چه تاثیری دارد ؟ مجازات های گوناگون به جهتِ تعدی چگونه موثر واقع میشود ؟ نقش ما به عنوان شهروند چقدر مهم است ؟ فرهنگ‌سازی چه تاثیراتی دارد و بسیاری موارد دیگر که مطرح است . به عنوان مثال در طرح پوشش شهربانان یادآور گردید که دوربین هایی در سطح شهر باشد که ناظرین بر آن اوضاع را رصد کنند و مأموران حاظر در محیط ها به سرعت هرگونه تعدی و شکایت را پیگیری کنند و قطعاً وجود اینچونین امکاناتی که هزینه ای بسیار اندک برای هر شهروند به جهت اجرا دارد به آن آزادیِ مطلوب و خلاص شدن از بارِ مسئولیتی ناگوار و ناراحت کننده برای نُجبا در برابر نااهلان منتهی میگردد . 

لازم به ذکر است که از پی راه‌اندازی طرح هایی از جمله رسانه های ارتباطی به طریقه ی مذکور و طرحِ کانون هوشمند فرهنگو آیین و به واسطه ی ساماندهی و هوشمندسازی مشبک مجموعه ها ، در عین حالی که مرز و بومی مشترک برای مجموعه حفظ میگردد ، میتوان شرایط و مقررات را در هر محدوده متفاوت از دیگری وضع داشت .