با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون

کنترل هیجانات و عشق به جهت هنگام جنگ و تأمل بر ثمرات سازندگی 

هرگاه نزاعی کوچک و یا جنگی عظیم درمیگیرد ، چه به دلیل اختلاف ، چه به دلیل چپاول و چه درونِ مرزوبومی و یا خارج از مرزها و یا مواردی که تلفیقی در هم سرشته از موارد مزبور است ، همگان دچار نوعی هیجان که اغلب از عشق سرچشمه گرفته میشن ، این عشقو هیجان یه بُعد مثبت و مفید داره و یه بُعد منفی . جنبه ی مثبتش اینه که جملگی به اندیشیه ی دفاع از محیط و مرز و بوم خویش و خویشان گرایانیده میشن و بُعد منفیِ این قضیه هیجان زده شدن به صرف ویرانیِ ، خیلی مواقع شده تو اخبار می‌شنویم فلان جنگ و نزاع ایجاد شده و حتی زمانی که تو خیابون شاهد یک دعوا هستیم ، با اینکه همون لحظه ، بخشی از وجودمون از اون اتفاقات ناراحته ، از طرفی جویای انفجار و فورانی بزرگ هم هست و یا برخی به نیتِ دخول در اون جنگ و نزاع برانگیخته میشن ! اینها همه قابل تأمله ، نه توصیه ای به منظورِ موافق بودن و نه به منظورِ مخالف بر اینان است ولیکن در این بین ، بخصوص مواقعی که نزاع و جنگ هایی وسیع ایجاد میشه ، خیلی مهمه که « اندیشمون رو به جهت سازندگی نیز معطوف کنیم و به ثمرات سازندگی و نتایج ویرانی فکر کنیم » . این افکار موجب میشه نقشمون در این راستا به صورتی مبدل بشه که اگر الزامی به مواجه باشه ، و یا امکان بازدارنگی ، به درستی مهیا باشه براش آماده باشیم ، در عین حال تمام تلاش و تمرکزمون به جهت سازندگی معطوفه و به این سبب در تلاشیم . ( سازندگی یک مفهوم کلیه که منظور مجموعه اعمالی که به جهت آبادسازی ، خلق و بهره‌مندی از دارایی ها محسوب میشه ) .

بنده چونانکه قضاوتی به جهت خام و ناقص بودن این مطلب مطرح باشد ، عزر خواهی مینمایم و مقصود بنده تنها این بوده که بدون گریز بر دیگرِ موارد ، به جهت گرایش بر ثمرات سازندگی بگرایانم تا به سببِ ایجاد اهداف و طریق هایی در این باب نیز موجب تجدد ، شکوفایی و ازدیاد گردد .