با یاد و تمنای یاری از پروردگار یکتای عالمین 

قهرمانان ، اسطوره ها و معصومان میروند ولی در قلوب نمی‌میرند و بنگر بر بهشت و رستگاری ، آنگاه که در آن جاودانه و زنده که بدست صالحان رقم میخورد ! قلب و وجود ایشان بر درستی استوار است و از شهر آباد ناجیانِ بر هم سرور مینمایند ، بر گُرگان سپر و دیوار و رود ها مایه ی آسایش ایشان ، صنعو زراعت کردار و دانایی چراغ روشنایی ، چونانکه به جهت پیروزی ، طریق و مقصد را میدانند و مسیر را به سبب فتح میپیمایند .