با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

حفظ وحدت الزامی و ارجح ! 

حفظ وحدت به جهت دفاع از عزیز ترین ها ، عزیزانی که مثال ایشان مثال دو گروه است که با هم اختلاف ها و حتی نزاع های کهنه ، عمیق ، گسترده داشتند ، گروهی گروه شرقی و گروهی گروه غربی و گروهی گروه شمالی و گروهی گروه جنوبی عناوین ایشان و چون عزیزی از گروه شرقی اندوهگین میشد ، تمام هر چهار گروه زجر می‌کشیدند و چونانکه از گروه غربی عزیزی اندوهگین میشد نیز هر چهار گروه زجر می‌کشیدند و همینطور برای گروه شمالی و جنوبی و اینچونین است ارجحیت و حُکم و حکمتِ حفظ وحدت . و اما آنگاه که عالم اذن و مساعدتِ جاری شدن این اوامر را موافق و برجای نمی آورد پس حکمیست به نَهب و باطل چراکه دیاری در میان دیار ها است که چون خود بر حدود کمالِ آنچه میبایست و مذکور است برجای نیاورده ، نمی‌شوند که به جهات ناصحیح جاری باشد و عالمِ منظم که جریاناتش به درستی جاریست ، موافقش باشد ! پس حکمت و چراییِ نشدن اینچونین است ولیکن این خطاب به دیاری نیست ، بلکه خطاب به دیارها است که هر یک بین دیار های دیگر و این به جهت ناامید شدن و پذیرفتن اینکه مغلوب شدنی غیر قابل اجتناب است نیز نمیباشد ، بلکه حاجت توجه به این است که « چرا نمیشود ، چطور میشود » و چونانکه بسیاری تلاشها به سببِ درستی ، آسایش و رفاه انجام شده و انجام شده و در حال انجام است ، میبایست به مواردی اینچونینی نیز توجه داشت تا مبادا تلاش ها بی ثمر و همانند دیاری که مَلکان ، مُلک و مَلک مستقر و جاری و اما به دلیل عدمِ وجودِ خداوندگاران از رسیدن به حسنات معدوم و محروم .

یادآور میشوم که مطالب منتشر در طول مسیر به جهت ایجاد این تکامل یادآور گردیده و مرحله و نقطه ی عطو و موفقیت بزرگ راه‌اندازی رسانه های ارتباطی به طریقه ی مذکور و حضور متخصصین و عموم است .