با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

خطرات پیشرو و از زمان خود جلوتر بودن 

گاهی احساس میکنیم از زمان خودمون جلوتر هستیم ، « چراییِ رفتارهای گوناگون رو درک می‌کنیم و به راحتی امری صحیح رو می‌پذیریم » ، ارزشمندترینِ اعمال رو تشخیص میدیم و بیشتر براشون ارزش قائلیم و انجام پرشمار رفتارهای ناصحیح آزرده هستیم ، اینجاست که باید احساس خطر کنیم ! چراکه اگر نتونیم جهانمون رو تغییر بدیم و مایه ی پیشرفت دیگران بشیم ، باید به احتمال انزوای عمیق و دق کردن فکر کنیم و البته همیشه متکی به خود بودن و برنامه هایی محدود به خویشتن داشتن مایه ی استقامت و ثبات میشه برامون و البته که نباید هم با رفتارهای نسنجیده مشکل آفرین بشیم .