با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

فرشتگان و انسانها 

اشخاصی به ادیان و یا خدایان یونانی ، کاهنان مصری و عقایدی که از سوی ایشان و بسیاری آیین های دیگر مطرح شده باورمند و معتقد هستند ، تفاوتی نداره که عقیدمون چی باشه ، هممون حداقل یکبار واژه ی فرشته رو شنیدیم ولی تابحال بهش عمیقاً فکر کردیم ؟ چه خداباور ، ندانمگرا ، پیرویِ آیین بودا و یا بالکل متکی به فلسفه و استدلال و دانش باشیم ، میشه گفت اکثراً در یک نظرِ واحد موافق هستیم که جهان رو جهان سازی ساخته و حال میبایست اینرا افزود که صَحابه ی آن جهان ساز که امور توسطِ ایشان انجام میشود فرشتگان هستند .