با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون

تعلیم دادن در مسیر بلوغ ، برتریو کمال بسیار مهمه ! 

تفاوتی نداره صاحب چه حدود دانایی و مهارت هستیم ، در حال تحصیل و یا مشغول فعالیت های گوناگون در زمینه های کسب و کار هستیم ، تعلیمِ دیگران با توجه به دانایی ، مهارت و تخصصمون نه فقط برای ایشان مفید و مثمر ثمر واقع میشه بلکه برای خودمون هم ثمراتی بسیار مهم داره که فقط در رابطه با حرفه و تخصصمون مفید نیست بلکه صاحب شخصیتی عالی قدر میشیم که در طول زندگی برامون خیلی مهمه . تزایدِ صبرو حوصله ، شخصیت متکی بر خویشتن بودن ، تنها دو نمونه از ثمراتِ تعلیم دهنده و مربی بودنه .