با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون

دفاع از شاکله ی خالص طرح ها در برابر متشابهات و الگو گیری های ناقص 

لازم به ذکر است که طرح ها و پرشمار از راهبردهایِ ارایه شده ، « بدون وجودِ دیگر موارد ، اللخصوص رسانه های ارتباطی به طریقه ی مذکور » ، چونانکه الگو برداری هایی ناقص از طرح ها باشد ، و یا متشابهِ آن برجای آورده گردد ، حتی محتمل است در بسیاری موارد مشکلساز گردد . میبایست یادآور بود که این موضوع بیشتر در خصوص طرح ها صدق میکند . به عنوان مثال رعایت اصولی از جمله مطالعه ، کار و ورزش که موجب تقویت وجودی میگردد به قصد پیمودنِ هر مسیر و به سمت هر هدفِ موافق و یا متفاوت با اهداف این جریان میتواند راهبرد و استراتژی صحیح برای جمیعِ مخاطبان تلقی گردد ولی چونانکه رسانه های ارتباطی به طریقه ی مذکور برجای آورده گردد ، تنها یک اصلِ آن ، به فرض مثال بستر سخت افزاری کابلی ( سیمی ) و مستقل رعایت نگردد ، احتمال بروز پرشمار مشکل موجود است . ( یادآور میگردد که اگر دیگرِ مجموعه ها و جریانات نسبت به این حدود از محصور بودنِ این ساختارِ سخت افزاری گلایه داشته باشند ، میبایست اشاره داشت که « حضور اشخاص با عقاید گوناگون » ، « دو بُن و رکن اصلی و اساسی جریان که سازندگی و دفاع است » ، « مخالف نبودنِ با دیگر جریانات و مجموعه ها و حتی ساختار بسیار قابل انعطاف و قابلیت سازگاریو حیات در کنار دیگر جریانات و مجموعه ها ، در حین استقلال » « حضور پرشمار متخصصین ، علاوه بر عمومیتِ محیط ها که خود صحت موضوعات و مسائل را تصدیق و خطا را منکر و ابراز و مانع میگردد » و اینان بدیهیاتی است که از پی برجای آورده شدن مجموعه طرح ها حاصل میگردد ؛ مستحکمترینِ مواردِ قابل اتکاء به منظورِ این است که نگرانی نسبت به جریان به حداقل رسد و محو گردد .

همانا یادآور گردیده این محتویات و مطالب متعلقِ به متخصصین ، مجربین و عمومیت است و مانعی به منظورِ بهره‌بری از اینان نیست ولیکن تأکید موکد میگردد که از باور بنده ضمانتِ صحیح جاری گردیدنِ مبنی بر این طرح ها از پی برجای آوردنِ تکمیلِ موارد است . یادآور میشوم که همانا در مطالب گذشته ذکر شده ؛ اینان نمی‌بایست به سببِ ایجاد حسِ شتابزدگی و عجله تلقی گردد ، همانا بنده نسبت به علاقه مندان توصیه دارم که خویشتن را نسبت به تعلل و کُندی هایی نا موجه ، عدمِ توجه و مواجه بر این راستا بازخواست کنید .