با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

وفاداری ارزشمندترینِ صفات انسان و شایستگی به سببِ وفادار بودن

همون‌طور که انسانها دائما به سمت اهداف گوناگون جاری هستند و بسیاری از این مسیر ها به تنهایی پیموده نمیشه ، وفاداری و بر عهد بودن از ارزشمندترینِ صفات انسان محسوب میشه ولی آیا شایستگی به جهت وفادار بودن مطرح نیست ؟ باور ، اعتماد و همانا در مطالب گذشته یادآور گردیده ؛ چونانکه از پی « تحریض » ثمراتی به سببِ باور ، اعتماد و بر عهد شدن حاصل میگردد ، تحریض را بسترِ مناسب لازم است . در نظر بگیرید فردی طرح هایی تجاری و یا سیاسی و در هر زمینه ی دیگر را ارائه میدارد ، مجموعه ای را به جهت فعالیت مبنی بر طرح ها تدارک دیده تا اعضایی پیوسته و بر اساس طرح ها جاری گردد و یا حداقل طرح های خویش را ارائه داشته ، اگر هیچ یک از اینان را برجای نیاورده باشد ، اصلاً به چه باور و اتکاء و عهدی باشد ؟! و نه اینکه اینان را به منظورِ پرسشِ چرایی عدمِ موافقت با طرح هایی مطرح داشته باشم ، هرگز اینچونین نیست ، این طریقه متکیست بر اصل تحریض و دعوت و هیچ اجباری نیست بلکه پرسشی نیز نمیباشد ، مطرح شدن این مطلب به جهت این است که انتظار وفاداری به جهتِ موهومات و یا آنچه مطرح نشده و آنچه مقبول نیست نباشد ، پس به تأمل واداشته ، بر موجباتش اندیشیده گردد که چرا ! اگر اینطور نباشد و به جهتِ بر عهد شدن ، مسبباتش برجای آورده شده و باز هم وفاداری نباشد نیز به جهت استحکام ، ثبات ، تجدد و فزونی اش تلاش گردد .