با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون

برابری جنسیتی با عدالت جنسیتی متفاوت است

برابری به منظورِ تساوای مواردی یکسان و مطلقاً هَموند برای مجموعه افرادی تلقی میگردد اما عدالت به معنی همین تساوا علاوه بر توجه بر تفاوتِ تناسبات افراد است . از لحاظ برتری هیچ تفاوتی بین آقایان و بانوان را یادآور نمی‌شوم غیر از اینکه بگویم برتری نزدِ انسان برتر است . عدالت جنسیتی را آنگاه میتوان برجای آوریم ، مبنی بر آن مواجه و رفتار داشته باشیم که تفاوت ها و ویژگی هایِ جنسیت خویش و دیگری را دریابیم ، سپس مبنی بر آنچه متناسب است مواجه داشته باشیم .