با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون

تنها فعال بودن به جهت موفقیت مطرح نیست ، کُندی و نا میتواند موجب عدمِ موفقیت گردد !

در نظر داشته باشیم قراره هفت روز آینده اوضاعِ آبو هوایی مثل عصر یخبندان بشه ، اگر در طول این روزی چند ساعت فعالیت کنیم و یا فعالیت مستمر ولی مبنی بر روش و برنامه ای ناصحیح ، کافیه تا موفق بشیم و از سردی نجات پیدا کنیمو در امان باشیم ؟