با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

کلماتِ ناامید با سالک

چهار سبّتِ دیگر یومِ رستگاری و قوت فرا می‌رسد ، ناامید مباش ، آیا با من موافق و در تلاش نیستی ؟ ضعیف مشمار چراکه به جهتِ مبارزه قصد نداریم ، قدرتمند مشمار چراکه برجای نیاورده ایم ، مطمئن نباش چراکه موافقانمان را پس از گذراندنِ این چهار یوم میبینیم ، مطمئن باش که این چهار یوم نیز میگذرد و باورت را همچون اعمالت ترک نکن ، برتری از برای ما ایجاد و حاصل میگردد و پیروز چراکه آیا چیزی است در مسیرمان که بر آن علمِ صحیح و کافی نداشته باشیم و از توانمان خارج باشد ؟ پس به گژی نمی‌رویم چراکه طالبانِ معرفت و دانش هستیم تا سلامت ، آسایش و رفاه پس به جهتِ نتوانستن بخواب و بی آرام ، اندوهگین و نا امید نباش که از شایستگی دور میشوی به رستگاری نمیرسی چراکه از شایستگی دور میشوی ، اعجازِ قدرت را نبینو دست کم بگیرش ، به جهتِ توانستن برخیز و اندوهگین باش که چرا یومِ پیش اندک برجای آوردم ، حال اعجازِ قدرت را درک نکن بلکه ببین ، غیر از آنگاه که عدالت و تعادل را رعایت نداشتی ، پس بر ایشان که صاحب تعادل باشند بنگر که چگونه به کمال و رستگاری میرسند ، بر برتریِ خویش و دیگران غافل ‌نباش ، انکارش نکن ، چراکه ناسپاس و بی انصاف تلقی میشوی ، به شکوه و جلال خویش و دیگران افتخار کُن همانا به جهت رسالتمان در تلاش می‌باشیم ، سپس چهار یوم دیگر که چهار سبّت دیگر ، همانند چهار فصل که تمثیل آن است میگذرد ، گِرد هم از بناهای ساخته شده بُرج و کاخو قلعه می‌سازیم و آرزوهایمان بر آورده میشود از آرامیدن و رفاه کِسل شده به یاد این ایام تبسم داشته یادآور میشویم همانا زمانی که به سختی فراوان حاصل گردد انزجار است ، چون به سهولت فراوان نیز الماس نزدت باشد میگویی بی ارزش است !