با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

اعتماد و اتکاء بر والدین و ولیان 

هرچند بر بزرگانِ خودمون اعتماد داشته باشیم نباید موجب این بشه که خیالمون از جهت همه راحت و آسوده باشه ، چراکه توانِ هر فرد و یا مجموعه بیشتر از حدودی نیست بنابراین دائماً به سویِ تقویت وجودی از جمله رشدِ تفکر ، وسیع نگریستن و هوشمندانه اندیشه و مواجه داشتن « به عنوان یک مسئولیت مهم برامون تلقی میشه » .