متون 001 نظام طرح های بنیان و راهگشایی و بهره مندی و موفقیت مجموعه

متون 002 تحول و طریقه ی بنیان و گام بر مبنای شناخت صحیح

متون 003 اعتبار سازی برای آینده و مستقل شدن و استفاده از امکانات و دارایی ها

متون 004 منابع و دارایی ها و طریق های بهره بری و حقوق و دستمزد

متون 005 پیوست بر طرح ها و همکاری با جریانات غیر و پیش نهاده های ساختاری

متون و مطالب 100 طرح های یکم بنیان