« پوشش شهربانان و داوران و دادگران محلات »

در هر محدوده ی مشخص نگهبانانی مجهز به سیستم ارتباطی با پوشش های مخصوص حضور می‌یابند که مسئولیت و وظیفه ی ایشان تأمین امنیت و بخصوص رسیدگی به موضوعاتی خاص و هر نوع شکایات از سوی اهالی آن محدوده است و در تمامی این معابر با فواصلی مشخص دوربین های فیلمبرداریِ داعماً فعال به شکلی که تمام نقاط آن محدوده تحت پوشش باشد نیز متصل میگردد و تمامی این تجهیزات تحت شبکه ای که نصب بر سامانه ها است به شکل آنلاین فعال می‌باشد . در همین حال افرادی به عنوان داور و قاضی در محلات حضور دارند که نسبت به هر نوع مشکل و شکایت رسیدگی دارند و روال کلیِ که به سببِ هر مواجه از سوی اعضاء مجموعه ی پوشش شهربانان است به این شکل است که میبایست ابتدا از سوی مجموعه داوران و دادگران مورد بررسی و تایید باشند و ایشان همه از طریق سامانه ها به هم یکدیگر متصل میگردند .

 

به زبان عامیانه تر ؛ توی هر محدوده شخصی به عنوان نگهبانان ، بیست چهار ساعته حضور داشته باشه و از مشکلات و مزاحمت هایی که برای عابرین و ساکنین ممکن است پیش بیاد جلوگیری کنه ، مثل دعوا ، تعدی و سرقت و پرشمار موضوعات دیگر از این قبیل .

دوربین هایی که روی لباس های ایشان و در محلهای ثابت نصب میشود و این افراد از طریق ابزاری ارتباطی در شبکه ای مجزا دائم با هم در ارتباط هستن و اگر نیاز باشد نیرو های حاظر در محل های دیگر نیز که شماری از ایشان به شکل گردشی فعالیت دارند به محل اعزام می‌شوند . لازم به ذکر است که مواجه های این افراد پس از مشورتو ارجاع و تصمیم گیری از سوی مجموعه ی داوران و دادگران است که ایشان نیز مسئول رسیدگی نسبت به هر شکایت و مسئله و مشکل هستند .