با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

« رنج پادشاه همتای خدا »

دیاری را پادشاهی بود که فرمانروایی را تنها نصیب خویش می‌دانست ، همچون خدایان .

حکیمی وی را گفت من میدانم تو قصد داری دیگران را از طمعِ قدرت و ثروت حفظ نمایی که بر این مسند وارد گردندو نگرانی ظلم ها بر مردمان داشته باشند ولی این باری که بر دوش میکشی و دیگران را سهیم و شایسته نمی‌دانی ، در عجبم که خوش نیتی همچون تو چرا اینچونین ناباور است بر دیگران پس کرداردش شبیه ناعادلان جلوه مینماید .

این حکایت مطلقاً مرتبط به پادشاها نیستو ما گاهی تو زندگی تو همین جایگاه و موقعیت هستیم و نمی‌تونیم به دیگران اعتماد کنیم و اون سرانجام باعث سختی برای خودمون و دیگران میشه ولی من باور دارم که این رسانه ای که قصد ایجاد و تأسیسش رو داریم میتونن مایه ی اعتماد و اتکاء امن و مستحکم برامون باشن ، و برای سرمایه گذاری ، شراکت ، همکاری و خیلی موضوعات دیگه راهگشا میشه .