با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق عدالت با عقاید و آیین های گوناگون

« تفاوت انقلاب و ایجاد تمدن »

انقلاب و خلق تمدن با یکدیگر تفاوت هایی بسیار دارند از جمله اینکه در راستای ایجاد تمدن ها اهداف ، طریق ها و راهبردها مشخص است ولی انقلاب ها اغلب از منقلب شدن هایی نشأت میگیرند که نسبت به کلیتِ اوضاع غالب و موجود نارضایتی است .

این دو مقوله در عین حالی که دارای تفاوت هایی نسبت به هم هستند خیلی مواقع همراستا و مکمل یکدیگر می‌توانند باشند و خیلی ها ناخودآگاه عضو هر دو جریان هستند ولی اعضاء بسیار آگاهند که تنها بر انقلاب توجه ندارند بلکه بر ایجاد تمدنی که از پی تغییرات شکل میگیرد و این پرسشی مهم و چالشی مهم است که نتیجه چه میشود و باورمندم با ایجاد رسانه های ارتباطی به طریقه ی مذکور قابل رفع می‌باشد .