با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق عدالت با عقاید و آیین های گوناگون

« تفاوت انقلاب و ایجاد تمدن »

انقلاب و خلق تمدن با یکدیگر تفاوت هایی بسیار دارند از جمله اینکه در راستای ایجاد تمدن ها ، اهداف ، طریق ها و راهبردها مشخص است و بسیار واحد و منظم به اون سو پیموده میشه ولی انقلاب ها اغلب از منقلب شدن هایی نشأت میگیرند که نسبت به کلیتِ اوضاع غالب و موجود نارضایتی باشه و اصلاً ذات هر کدوم به شکل خودشونه .

این دو مقوله در عین حالی که دارای تفاوت هایی نسبت به هم هستند خیلی مواقع همراستا و مکمل یکدیگر می‌توانند باشند و خیلی ها بشکلی ناخودآگاه عضو هر دو جریان هستند ولی اعضاء بسیار فعال و بسیار معطوف بسیار آگاهند که تنها بر انقلاب توجه ندارند بلکه بر ایجاد تمدنی که از پی تغییرات شکل میگیره و این پرسشی مهم و چالشی مهم است که نتیجه چه میشود و در این راستا باورمندم با ایجاد رسانه های ارتباطی به طریقه ی مذکور میتونیم خیلی مسائل و مشکلا رو حل و رفع کنیم و مواجه ای به نحو احسن داشته باشیم . در ادامه به این اشاره میشه که به جهت راه‌اندازی و اجرا شدن این رسانه و طرح ها چه مراحل و بلوغ هایی باید طی بشه و استمرار ما ، مبنی بر تعادل ، اصول و استراتژی هایی که بهش یادآور میشیم موجب میشه سرانجام به اون اهداف برسیم .