با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون

« لطف بی مانند بر بزرگان »

جمیعی از برنایان را که در عرصه ها و زمینه های گوناگون هر یک صاحب استعدادهای گوناگون بودند را گرد هم آوردند و بر ایشان سرگذشت بزرگانی که به عنوان ظالم و ستمگرترین افراد مشهور بودند را گفتند . سپس بر ایشان گفتند شما همگی دیری نمی گذرد که بر جایگاه های والا در خصوص فعالیت خویش وارد میگردید ولی بدانید که کثیری از ایشان که اکنون به عنوان ظالمان و جباران بر ایشان یادآور میگردد روزی همانند شما بودند ، خالص ، دل‌رحم ، بری از هر نوع جبر و سنگ دلی و موری را دلشان نمی آمد تا زیر پا بگذارند و بر ایشان اصل هایی به جدیت یادآور گردیده و گفته شد از ابتدا تا انتها هرگز از این اصول گذر نکنید ؛ همیشه در صدد پدید آوردن و دوام مرجعی باشید که متشکل از پرشمار اندیشمندان با عقاید گوناگون ، خواه موافق و یا مخالفتان وگرنه قدرتی که در راستایِ خوبی همگان بر شما اعطا گردیده مبدل به بدی میگردد ، چه بخواهید و چه نه و چه بدانیدو آگاه باشید و یا نه و چونانکه بسیار قدرتمند باشید یا نه گذر از این اصل است که آرام آرام موجب میگردد به همان سرنوشت دچار گردید .

بنده این اصل را در این زمانه راه‌اندازی رسانه های ارتباطی مذکور که هدف ابتدایی این جریان است و متشکل از متخصصین و عموم میدانم و تأکید دارم این مهم را همانند ستون های بنایی برشمارید و تفاوتی ندارد در چه زمینه و عرصه فعال هستید ؛ برجای آورده شدن و دوام این عامل ، موجبِ ثبات و استحکام برای مجموعه است .