با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون

« اثبات شخصیت حقیقی نیکو در میان دیگران و دفاع از حقوق خودمان »

شخصیت هر فردی به شکلی است که خواسته ها و آرزوها و استعداد هایش با دیگری متفاوت است ولی گاهی محیط پیرامون متشکل از اعضاء و جریانات موجب میگردد قضاوت های دیگران نسبت بهمان ناصحیح باشد و آنطور که هستیم جلوه داده نشود یا همین قضاوت از سوی ما نسبت به دیگری ایجاد میگردد ولی راه حل بسیار مهم این است که با استواریمان در مسیر درست خودمان را به دیگران اثبات کنیم و هرچه سنجیده کار و نیرومند تر باشیم در حقیقت بیشتر به سببِ اثبات خودِ حقیقیِ نیکمان سعی داشتیم و قطعاً یاریِ سنجیده بر دیگران بسیار مهم که ما انسانها دائماً به یاری و ناجی بودنِ بر یکدیگر حاجتمندیم .