با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

« زبان متشابهات و قواصان اشخاص بزرگ » 

اساطیر کهن که صاحب جایگاه هایی والا بودند گفته اند در وجود انسان شیاطینی فکری به سخره درمیایند که نسبت به موضوعات گوناگون موجب آگاهی میگردند . این افکار و یا شیاطین اغلب به شکل تمثیل و متشابهات یادآور میگردند و شناختی را که به ارمغان می آورند که سطحی است و دلیل شیطان نامیده شدنش ، اشتباهاتی فراوان است که در قضاوت حاصل میگردد .

فارغ از اینکه از پی تشابهات گاهاً اشتباهاتی فراوان در ذهن ایجاد میگردد ، هرچند گاهی این طریق تفکر مفید واقع میشود ، دائماً میبایست نسبت به موضوعات گوناگون و به هر حدود که آن مسئله مهمتر باشد شناختهایی صحیحو کاملتر داشت .

به عنوان مثال قصد ساختن بنایی است ، گاهی چند کارگر ساده با مهارت هایی ابتدایی آن بنا را میسازند و گاهی چندین شخص خبره به همراه متخصصینی مجرب .

در تمام امور گوناگون زندگی به همین طریق است و هرچه موضوعی پراهمیت تر باشد ، به جهت مواجه نسبت به آن مسئله حدودِ شناختی بیشتر و اطبینانِ خاطر به سببِ دانایی و شناختی دقیق لازم است .