« مشاوران و برگ برنده ی اشخاص برتر »

انسان‌های برجسته که در عرصه های گوناگون فعالیت دارند همانند پادشاهانند که همواره مستشارانی در افکار ایشان و از طریق های دیگر به ایشان نظر و مشاوره میدهند .

ابتدای ترین استعدادِ این اشخاص ممتاز که نشان‌دهنده برتریشان است و از مهمترین عوامل موفقیت در هر زمینه محسوب میگردد قدرتِ فکریشان به جهتِ تشخیص موضوعات صحیح و مناسب و البته خلاقیتِ در اندیشه محسوب میگردد . در اصل قدرت و برتریِ یک سلطان به تفکرِ وی و روش هایی خردمندانه و زیرکانه به سببِ تسلطش است تا درست و متناسب از نادرست را برای مردمان تشخیص دهد و با استیلا و نیرومندی موجب خوبیِ عمومیت گردد ، چه بسا که با ابتکار و زکاوتِ خویش کاشفِ طریق ها ، ساختارها و قوانینی عادلانه و صحیح است همانا برای نجار در ایده های نوینش و مهارتش به سبب ساخت آن اثر و به همین ترتیب در زمینه های گوناگون که باز هم تأکید دارم ابتدایی ترین داراییِ اشخاصِ صاحب برتری به تفکرِ برتر ایشان وابسته می‌باشد .

نکته ی طلایی ؛

دائماً از طریق های گوناگونِ درونی و فکری و از محیط پیرامون نظراتی که در تصمیم گیری ما موثر است به ذهنمان جهت می‌دهد ، در طول زندگی روزمره که با پرشمارِ مسائل مواجه می‌شویم و یا به سببِ فعالیت های مختص حرفه ی خودمان هنر و برتریِ بزرگان در زمینه های مختلف در تشخیص اینان است که به واسطه ی علم و دانش و شناخت هرچه صحیحو وسیع و دقیقتر حاصل میگردد