با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

« دو قاعده ی مهم پهلوانان در میدان جنگ »

جنگجویانِ اصیل و حرفه ای از دو قاعده ی مهم پیروی دارند ؛ تنها در میدان جنگ ستیزشان سویِ لشکریان دشمن هستو دیگران ، حتی خانواده های دشمنان همانندِ خانواده های خویش هستند و قاعده ی دیگر اینکه همواره پیش از نبرد و توانی بیش از آنچه به سببِ جنگ صرف داشته باشند را به جهتِ مصالحه و چونانکه صلحی نباشد پس مبنی دفاع است .