با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

« قضاوت و سزاوار دانستن »

گاهی نسبت به مردم ، نسبت به خودمون یا فردی دیگه قضاوتی داریم که میگیم حَقشه ! تفاوتی نداره که وقتی اون جانب دچار مشکل و سختی باشه اینطور قضاوت کنیم و سزاوار بدونیمش و یا موقعی که خوب باشه ولی مقصود از بیان این مطلب اینه که ما چطور میتونیم به راحتی قضاوتی داشته باشیم که اصلاً معلوم نیست صحیحه یا غلط با اینکه از پیچیده و حساسترین مباحث همین داوریه و توی تصمیم گیری هامون خیلی تأثیر داره .

به شخصی گفتن اگر بینِ حاضر شدن تو میدون جنگ و یا داوری دیگران کدوم رو انتخاب میکنی ، گفت جنگیدن ، چراکه با تمام سختیش از قضاوت سختر نیست !