با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

« برای موفقیت توان لازمه ، برای توانمندی چی لازمه ؟ » 

قطعاً زندگی بشر بدون هدف و امید آزاردهندست و برای رسیدن به اهدافمون به دو عاملِ مهمِ دانایی و توانایی نیاز داریم و در نظر میگیریم که به حدود کافی برای رسیدن به خواستهامون شناختو دانایی و ایده داریم ولی توانِ کافی نداریمو بازدهی و ثمره ی حاصل شده از پیِ فعالیت هامون اینو بهمون ثابت کرده . فارغ از اینکه یه مواقعی زیاد سخت میگیریم و به صبر و استمرار نیازه یه مواقعی واقعاً باید نگران باشیم و از این نکته هم بگزریم که ساده انگاریمون نسبت به عاملِ ابتدایی که داناییه خیلی مواقع باعثِ عدمِ موفقیتمون میشه ، باید توجه داشته باشیم که چی موجبِ توانمندیمون میشه تا مسیرو به سمت هدف ها پیش بریم ؛ خیلی نکات هست ولی مهمتریناش رو میشه تَقدسِ وجودی نام برد که منظور از این تَقدس رعایتِ پرشمار باید ها نبایدهاییه که قطعاً برای تشخیصشون فقط وژدان کافی نیستو باید شناختِ کافی داشته باشیم که چی درسته و چی ناعدالتی و پلیدیه پس رعایت داشته باشیم . بنظرم باید یه سَری بزنیم به ابزارهای آماری پژوهشی تا بهمون ثابت بشه که چه تفاوت های چشمگیری بین افرادی هست که تندرست و منظمن ، دروغ نمیگن ، نا حقی نمیکنن ، مهربونو وفادار و مسئولیت پذیرن و اهداف و نیاتشون خوبه و نسبت به پرشمار اصل های درستی در تمام طول زندگیشون و نسبت به همه پایبندن و جالبه که رعایت اینها فقط باعث توانایی و استواری نمیشه بلکه ثمرات و فوایدی برامون داره که در حقیقت همیناست که لازمه ی موفقیت و کلید های بسیار مهم محسوب میشه . اگر ساده بهشون پی می‌بریم نباید دستکم بگیریمشونو ازشون بگزریم ، شاید از خیلی موارد مهم همینطوریه که رد میشیمو متوجه نمیشم عیب و اشکال هایی که از رسیدن به اهداف بازداشتمون چیان .