با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون

« والاترین آرزوهای حکیم ثروتمند »

حکیمی کهن‌سال را گفتند بسیاری جایگاه ها نزد تو والا بنظر می‌رسد ، ، از برترین هایش را بر ما یادآور ، گفت خوشنودی آیندگان که در کهنسالی و پس از برآورده شدن بسیاری آرزو ها این یک را امیدمندم بیابم و آن متعلق به فعل حال نیست و از برای آینده است مگر اینکه با اعمال خویش ، از این زمان موجب خرسندیِ ایشان گردم .​​​​​​