با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

« تحمیل فشار به سببِ منع انجام خطا ، موجب تشدید خطا »

گاهی ما به دیگران بخاطر اشتباهات و خطاهاشون سخت میگیریم و اوضاعی رو بهشون تحمیل میکنیم که تحت فشار دیگه اون اشتباه رو انجام ندن ، به عنوان مثال یکی بخاطر سیگار کشیدن یا مشروب خوردن ، دزدی ، تنبلی و یا نمونه ای از پرشمار خطاهای دیگه ، البته اگر بشه رو یکسریهاش اسم خطا گذاشت یه مجازات سخت میشه و به شکلی براش اوضاع ترتیب داده میشه که اگر یکبار دیگه این اشتباه رو انجام بدی باید از خونه بری یا اصلاً همون موقع مورد جزا قرار بگیره که منظور مجازاتهای سخته دیگه ای به شکل های گوناگون هستو باید توجه کنیم که این برخوردها اگر واقعاً قصد کمک به طرف رو داشته باشیم ، اکثراً منجر به بیشتر فرو رفتن و دچار شدن اون شخص میشه و در حقیقت ما بالعکس و به نفع ایجاد اشتباه عمل کردیم و به وقتایی اینطور مواجه هامون باعث میشه زندگی شخصی بخاطر یه اشتباه حتی اگر دزدی و از این قبیل خطاها باشه عوض بشه .