با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

« به پوچی رسیدن از پی سختی ، نا امیدی یا بی نیاز بودن »

گاهی سختی های پی در پی و به ثمره ای نرسیدن باعث پوچی و نا امیدی میشه و گاهی بی نیاز بودن از همه چیز ولی تفاوتی نداره ؛ اهداف صحیح و متناسب و واقعی ، زمانی که بستر و امکانات برای حرکت به سمتِ اون مقصد فراهم باشه ، انگیزمون رو برمیتابه .