با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

« سرزنش خویشتن به سببِ برتر نبودن »

انسان دائماً در حال رشد و تکامله ، گاهی ما نقص و عیب هایی داریم و یا از اینکه تو زمینه ای برتر نبودیم ناراحتیم و این ناراحتی اگر تا حدودی باشه که مایه ی پیشرفت و به کمال رسیدنمون بشه قابلِ درکه ولی اگر موجب سرزنشو افسوس و اندوهمون بشه اصلاً صحیح نیست بنابراین گاهی لازمه در مواجه با وجود خودمون فروتن و با گذشت باشیم و سختگیریِ بیش از حد نکنیم و بپذیریم که هرچند صاحب برتری هایی بسیار باشیم باز هم برای بهتر شدن در تلاشیم و اگر تو یه زمینه ای صاحب برتری و عالی نباشیم ، دلیلش همون روند رشد و تکاملِ دائمیه انسانه و یک مرتبه نمیشه به تمام اهداف و تمام برتری ها رسید .