با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

« فتح الهه ی جعلیِ درونی »

بدون از دست دادن باورهای صحیحی که به واسطه ی انواع طریق های تفکراتی و شناختی که مستحکمترینشون متکی به علم و دانش و مراجعه به متخصصینِ باید توجه داشته باشیم که خیلی از روش های شناختیمون با اینکه بسیار صحیح و مطمئن بنظر میرسه ، اشتباهه . به زبون ساده تر از تجویز دارو برای خودمون و دیگران گرفته تا مشورت با اشخاصی هرچند نزدیک درباره ی موضوعات گوناگون و قضاوت هایی که بر اساس تفکراتمون شکل میگیره و پرشمار مثال هایِ دیگه ای که تازه با نیتِ خوب بیان میشه .

باید یه اشاره ای داشته باشیم که مقصود از راه‌اندازی این رسانه و تجمعو ارتباطِ متخصصین و عموم و دسترسی بسیار آسون به پاسخ هر سوال و مسئله ایه که برامون بوجود میاد و باورمندم تو خوبتر شدنِ زندگی خیلی موثره .