با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

« اصول رقابت صحیح »

ابتدایی ترین موضوعی که در رابطه با رقابت باید یادآور بشیم اینه که رقابت صحیح به سببِ سازندگی و تسریعو وسعت دادن بهش هست و نه ویرانی ؛ بنابراین در حین رقابت هیچ موقع نباید موجب توقف و مشکل ساز شدن برای دیگران باشیم . رعایت صفاتی مهم در این حین و شاید عدم دارا بودن از صفاتی بسیار مهم تر محسوب میشه ، به عنوان مثال هدفگرا بودن و توجه به ثمره ای که سرانجام از پی این فعالیت حاصل میشه و پرهیز از حسادت و اندوهگین نبودن از اینکه تو این مسیر گاهی نتونسته باشیم از همه جلوتر و سبقت بگیریم

.