با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

« تمرکز روی نقطه ضعف و تعادل »

گاهی اینکه روی نقطه ضعفامون متمرکز باشیم و از کلی خوبی ها و مَحاسنمون غافل باشیم بد نیست و باعث میشه یک نقطه ضعف رو از بین ببریم ولی اینکه مطلقاً فراموش کنیم که در کنار صدها فضل لازمه یک نقطه ضعفی که داریم رو از بین ببریم و اون باعثِ ناراحتی و از پاافتادنمون بشه ، این اصلاً صحیح نیست !