وقتی وجودمون رو از چند طرف مثل طناب میکشن مثل کشتیِ که به سمت گرد آب می‌ره و باید به کاملاً به عرشه ی کشتی مسلط شیم تا تنها به سمت هدفون پیش بریم مبادا در چنگ گردآب گرفتار بشیم