وقتی فقر و فشار روانی زیاد میشه ، اختلاف طبقاتی به اوج میرسه و و بانوانی گریزان و جملگی به سوی یک فرد ثروتمند و توانا پناه میبرن و در پناه وی پس برای اون فرد ده ها بانو مهیا