اتکاء بیش از حد نسبت به افکاری مبنی بر حدس بیماری بزرگیه

فراموش نکنیم که سوء و افکار اشتباه ابتدایی ترین و دلیل رنج موجودات از جمله بشره ! بنابراین باز هم به اهمیت شناخت و دانایی در هر زمینه ی مرتبط با انسان پی می‌بریم