با یاد و تمنای یاری از یگانه پروردگار بی‌همتا و (صمد) و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

فردی را گفتند از میان داوری و جنگیدن چه را برمیگزینی گفت داوری از جنگیدند هزار بار برای ولی سختتر است و جنگیدن آخرین چیزی است که به آن تن میدهم