1. زبان متشابهات و قواصان اشخاص بزرگ
  2. تشریح ساده ی چرخه ی نیک و بد زندگی و سرنوشت