قطعاً موارد فوق تشکیل دهنده ی یک ساختار کامل نیست ، با این حال اینان را مواردی بسیار مهم و موثر و لازمه ی موفقیت در این عصر و متناسب اوضاع میدانم و باورمندم چونانکه با استفاده از این موارد ساختاری تکمیل ایجاد گردد اینرا موجب راهگشایی و خوبی میدانم . بنابراین در این راستا به این طریق از علاقه مندان دعوت می‌نمایم و یادآور میشوم که اینان را که از سوی بنده منتشر میگردد متعلق به عموم و با افتخار تقدیم به همگان می‌باشد و بهره‌مندی از اینان برای عموم آزاد است .

پادکست های این متون به زودی منتشر میشود