1. رسانه ها و تمدن ناجی
 2. داستان منقلب شدن و تحول خواهی و امید
 3. اهمیت شناخت و آگاهی تو زندگی
 4. هوش مصنوعی عجایب خلقت عصر نوین Ai
 5. تاثیر تفکر و اعمال صحیح و نقش بستر مناسب
 6. نقش رسانه های ارتباطی در مسیر تحولات و خلق تمدن نوین
 7. حالات مجموعه پیش از توسعه
 8. تاثیر رسانه ها تو تعیین سرنوشت سرزمین ها
 9. تعادل در کمک به دیگران
  بخش دوم
 10. تفاوت انقلاب و ایجاد تمدن
 11. تفاوت بزرگ اندیشمندان ؛ شناخت مبانی و نقش تعلیم دهندگان
 12. رفع تابوی آزادی بیان به واسطه ی گسترش
 13. ثبت شناخت هایِ درونی و رفع تابوی آزادی بیان ، شعاعر و اصلاح
 14. لطف بی مانند بر بزرگان
 15. آیا من انسان خاص و بزرگی هستم ؟
 16. همخانه ی ملی
 17. استراتژی مهم در اوضاع متلاتم
 18. عالَم مدرنِ خدایان
 19. تمرکز در ایام انقلاب در باب رسانه ها
 20.