1. در طول ایام پیشرو دو نکته بسیار مهم است ؛ فاهم داشتن بستر به منظورِ فعالیت های صنعتی و تجاری و تحصیلو مهارت آموزی ، یاری به اطرافیان بدین جهت و فعالیت خویش و اندیشیدن به طرح ها و رسانه های ارتباطی به طریقه ی مذکور تا اذهان به مواردی از جمله وحدت ، مصالحه و سازندگی معطوف و استوار باشد و متزلزل نگردد
 2. چرا جفت ها انقدر روی رابطه ی زوجشون حساس هستند
 3. قدرشناسی به معنی دانستنِ اینکه چرا ارزشمند و قابل قدرشناسی است - از دست دادن موقعیت های پیرامونمون و دچار جریانهای اشتباه شدن
 4. مواردی مهم به جهت فعالیت های صنعتی و تجاری ، بخصوص برای افراد برنا و بدون دارایی
 5. همیشه ترک عهد به معنی خیانت نیست
 6. وقتی فقر و فشار روانی زیاد میشه ، اختلاف طبقاتی به اوج میرسه و و بانوانی گریزان و جملگی به سوی یک فرد ثروتمند و توانا پناه میبرن و در پناه وی پس برای اون فرد ده ها بانو مهیا
 7. اتکاء بیش از حد نسبت به افکاری مبنی بر حدس بیماری بزرگیه
 8. گاهی در اشتباه نیستیم ولی تحت فشار زیاد حتی خودمون هم می‌پنداریم اشتباه داشتیم و گاهی در حین اطمینان به سببِ صحیح بودن و اندیشه و عقیده ، در اشتباه هستیم
 9. در رابطه با یکایک تصمیم های زندگیمون به تجربه ی مجربین اکتفا کنیم یا به دانش پژوهشگران و علومی آماری
 10. چالش برنای دانشمند و حکیم مجرب
 11. دلیل عجیب بودن متون کهن الهی و افسانه ای
 12. اگر جای جنگهای بشر با همکاری و سازندگی عوض میشد نتیجه چی میشد ؟
 13. داستان پوشش و حجاب
 14. وقتی میخوای حتی به جهت دفاع از حق خصم و نزاع کنی ده ها بار پیش از آن بسنج و باز هم ببین آیا راهی نیست ! وقتی میخوای در نزاعی دخول کنی هزاران بار بسنج
 15. فردی را گفتند از میان داوری و جنگیدن چه را برمیگزینی گفت داوری از جنگیدند هزار بار برای ولی سختتر است و جنگیدن آخرین چیزی است که به آن تن میدهم
 16. اصل وفاداری به شرط اصلاح و بلوغ و اصلاحو بلوغ به شرط وفاداری
 17. موقع انتخاب و تصمیم به جهت ایجاد روابط و پیوندها به گذشته ی فرد یا مجموعه توجه کنیم یا وضعیت فعل حال ؟!
 18. جنگ میان دو قبیله ی ناجیان و منجیان و ترک سوگند به جهت ایشان که با آنها عهد باشد
 19. تدبیر و قصاص پیش از جنایت ، دو مقوله ی ناجی و ویرانگر ، تبعیت فرد و مجموعه و نقش بزرگان🪞📚📉⚖️💡
 20. دخالت!
 21. همه به یه مدیر برنامه ریزی و هماهنگ کننده امور و مشاور احتیاج دارن